Revízie

Nezabudnite na odborné prehliadky... Viete že?

Aj pri obytných priestoroch by ste mali mať opakovanú revíziu elektroinštalácie a bleskozvodu každých 5rokov. V prípade že máte poistený dom a nemáte platnú revíziu, tak Vám poisťovňa nemusí uznať plnú výšku poistného, nenechajte sa za pár euro obrať o tisíce. Ak máte revíziu staršiu ako 5 rokov, v tom prípade nás kontaktujte. Zabezpečíme Vám opakovanú revízu.

Naše Služby:

 • Revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V
 • Revízie VN - nad 1000 V
 • Revízie bleskozvodov
 • Revíza elektrickej prípojky
 • Opakované revízie
 • Revízie strojov a zariadení

Čo je revízia ?

Odborná prehliadka a odborná skúška a kontrola elektrických zariadení (revízna skúška)

Revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie. Z tohto dokladu je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia /el. inštalácie a pod./ z hľadiska bezpečnosti v čase vykonania revízie. Prehliadkou a skúškou technického zariadenia sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek. Vykonáva sa počas výroby zariadení alebo montáže a po ich dokončení.

Lehota vykonávania Revízie elektrického zariadenia podľa MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. pre elektrickú inštaláciu zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod)

 • murovaná obytná a kancelárska budova- každých 5 rokov.
 • škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko- každé 3 roky.
 • výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy- každé 2 roky.
 • objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 1) - každé 2 roky.
 • dočasná elektrická inštalácia- každých 6 mesiacov.

Bleskozvod

Revízia elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod) je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom. Požiadavky bezpečnosti a ochrany pred bleskom sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie a bleskozvod zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam technických noriem a vyhlášok.

Kto je revízny technik

Elektrotechnik, špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického (ďalej "revízny technik") mnohokrát odhalí skryté závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.

Pre užívateľa to znamená, že na základe vykonaných revízií získa prehľad o skutočnom stave el. zariadenia a môže vykonať úkony, ktorými ho bude udržiavať v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku el. zariadením.

Pre distribučnú spoločnosť revízny technik svojím podpisom potvrdí, že všetky el. zariadenia, izolácie, vodiče sú v poriadku.