• Po - Sob. 7.00 - 17.00 Nedeľa voľno
 • + 421 944 366 444 info@elektrikari-nitra.sk

Revízie

HomeRevízie

Revízia elektroinštalácie – odborná skúška

Naše služby revízí :

 • Revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V
 • Revíza Elektroinštalácie
 • Revízie VNVVN nad 1000 V 
 • Revízie bleskozvodov
 • Revíza elektrickej prípojky
 • Opakované revízie
 • Revízie strojov a zariadení

Revízie

"Viete že ? pri obytných priestoroch by ste mali mať opakovanú revíziu elektroinštalácie a bleskozvodu každých 5rokov. V prípade že máte poistený dom a nemáte platnú revíziu, tak Vám poisťovňa nemusí uznať plnú výšku poistného, nenechajte sa za pár euro obrať o tisíce. Ak máte revíziu staršiu ako 5 rokov, v tom prípade nás kontaktujte. Zabezpečíme Vám opakovanú revízu. Naša spoločnosť sa špecializuje v oblasti výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických.

Odborné prehliadky a skúšky vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. v priemyselných objektoch, školách, hoteloch, bankách, rodinných domoch, bytoch, záhradách a pod.

Našim klientom poskytujeme komplexné služby od konzultácií cez projektovú dokumentáciu až po výkon odborných prehliadok a odborných skúšok. Ponúkame Vám návrh i projektovanie systémov a taktiež ich odbornú montáž. Naši klienti od nás naviac získavajú individuálny prístup, technickú podporu a poradenstvo.

Tieto služby pre Vás spoľahlivo a kvalitne zrealizujeme, od jednoduchých aplikácií až po tie najnáročnejšie.

Vaša bezpečnosť je pre nás prvoradá.

Odborné prehliadky a odborné skúšky

OPaOS elektrickej prípojky je preverenie napojenia prípojkovej skrine odbočením od zariadenia verejného rozvodu elektrickej energie, elektromerový rozvádzač, hlavné vypínacie zariadenie a prívodný prípojkový kábel. OPaOS má preukázať, že elektrická inštalácia prípojky zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem STN.

 

Postup pri revízii elektrickej prípojky:

– prehliadka, kontrola a posúdenie použitých prvkov

– meranie spojitosti vodiča PEN (PE)

– meranie odporu uzemňovača (ak je súčasťou prípojky nn) a/alebo celkový odpor uzemnenia siete

– meranie izolačného stavu jednotlivých pracovných vodičov voči ochranným vodičom

– kontrola priechodnosti hlavného ističa

– meranie impedancie vypínacej slučky a vyhodnotenie vhodnosti istenia

– meranie sledu fáz

Postup pri výkone revízie bleskozvodu

– prehliadka, kontrola a posúdenie použitých prvkov

– kontrola a premeranie dostatočnej vzdialenosti „s“

– kontrola ochranných opatrení pred úrazom živých bytostí pred dotykovým a krokovým napätím (čl. 8 STN EN 62305-3)

– kontrola vyhotovenia vonkajšieho LPS (ak je na stavbe použitý)

– kontrola vyhotovenia vnútorného LPS (musí byť vždy)

– meranie odporu uzemňovača a/alebo celkového odporu spoločnej uzemňovacej sústavy

Revízia elektroinštalácie

 

Predmetom OPaOS je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Preveruje sa napr. prípojková skriňa, elektromerový rozvádzač, hlavný rozvádzač, podružné rozvádzače, svetelné zásuvkové a technologické obvody s pripojenými inými spotrebičmi. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem STN.

 

Postup pri revízii elektroinštalácie

– prehliadka, kontrola a posúdenie použitých prvkov

– preverenie kompletnosti označenia prvkov a obvodov

– preverenie popisu a rozlíšenia neutrálnych a ochranných vodičov podľa príslušnosti k silovým obvodom

– overenie rozvádzača

– meranie izolačného stavu jednotlivých pracovných vodičov voči ochranným vodičom

– kontrola prechodnosti ističov, resp. vypínačov – meranie impedancie vypínacej slučky a vyhodnotenie vhodnosti istenia

– meranie sledu fáz

 

Viete aká je lehota vykonávania Revízie elektrického zariadenia podľa MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. pre elektrickú inštaláciu zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod)

 • murovaná obytná a kancelárska budova- každých 5 rokov.
 • škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko- každé 3 roky.
 • výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy- každé 2 roky.
 • objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 1) – každé 2 roky.
 • dočasná elektrická inštalácia- každých 6 mesiacov.